การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์

 • สถานะ: (9/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163982605
 • จำนวนการยืม: 9 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-27
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 418 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY157 จ215ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์

จันทรรัตน์ เจริญสันติ

ผู้แต่งร่วม

 • อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
 • อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017565 - ยืมได้
2 7018118 6 ก.พ. 2023, 15:48 ระหว่างยืม วาสนา ปุญณิสา
3 7018119 - ยืมได้
4 7018120 17 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม แพรวพรรณ ปัญญาวงค์
5 7018121 - ยืมได้
6 7018122 6 ก.พ. 2023, 16:00 ระหว่างยืม ภิชญากรณ์ ตาสุภา
7 7018123 - ยืมได้
8 7018124 - ยืมได้
9 7018125 3 ก.พ. 2023, 17:59 ระหว่างยืม อารี ศรีบุญรุ่งโรจน์
10 7018126 - ยืมได้
11 7018127 - ยืมได้
12 7018128 - ยืมได้
13 7018129 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
14 7018130 - ยืมได้
15 7018131 - ยืมได้
16 7018132 - ยืมได้
17 7018809 - ยืมได้
18 7018810 7 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ธัญรัตน์ พลัดกลาง
19 7018811 - ยืมได้
20 7018812 - ยืมได้
21 7018813 - ยืมได้
22 7018814 - ยืมได้
23 7018815 - ยืมได้
24 7018816 - ยืมได้
25 7018817 1 พ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุปราณี โฆวัชรกุล
26 7018818 - ยืมได้
27 7018819 - ยืมได้
28 7018820 7 ก.พ. 2023, 16:57 ระหว่างยืม อรวรรณ จุมปาดง
29 7018821 28 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
30 7018822 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 9