ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

 • สถานะ: (8/12) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162791260
 • จำนวนการยืม: 8 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-05
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ค141 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- การดูแล เด็ก -- การเลี้ยงดู
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018467 - ยืมได้
2 7018468 - ยืมได้
3 7018469 - ยืมได้
4 7018470 28 เม.ย. 2024, 17:54 ระหว่างยืม ธันยพร มอยแก้ว
5 7018471 9 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ธนัญญา หล่าไธสง
6 7018472 - ยืมได้
7 7018473 20 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พนิดา พาลี
8 7018474 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม มาธวี จี้เหียะ
9 7018475 - หนังสือสูญหาย
10 7018476 1 เม.ย. 2022, 00:00 ระหว่างยืม ชูศักดิ์ ยืนนาน
11 7018477 - ยืมได้
12 7018478 25 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณิกัลยาณี อุดแดง
13 7018479 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อภินันท์ ธนสิทธิ์สกุล
14 7018480 29 เม.ย. 2024, 12:21 ระหว่างยืม เสาวณีย์ จินะกะ
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 8