คู่มือ การตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2

 • สถานะ: (4/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164972384
 • จำนวนการยืม: 4 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-31
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: N P Press Lirnited Partnership
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 480 หน้า, 21 cm. (260 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB141 ป172ค เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การตรวจคัดโรค การตรวจวินิจฉัยโรค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020585 - ยืมได้
2 7020586 7 ก.พ. 2023, 13:11 ระหว่างยืม อิมธิลา แสงเรือน
3 7020587 - ยืมได้
4 7020588 - ยืมได้
5 7020589 - ยืมได้
6 7020590 - ยืมได้
7 7020591 - ยืมได้
8 7020592 - ยืมได้
9 7020593 - ยืมได้
10 7020594 - ยืมได้
11 7022391 - ยืมได้
12 7022392 - ยืมได้
13 7022393 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ทัศนียภาพ มุ่งหมาย
14 7022394 - ยืมได้
15 7022395 - ยืมได้
16 7022396 14 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นฤดล บุญมา
17 7022397 - ยืมได้
18 7022398 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปุลวิชช์ ทองแตง
19 7022399 - ยืมได้
20 7022400 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 4