ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2

 • สถานะ: (3/9) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162791260
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-28
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 1219 หน้า, 26 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ค141ต เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เด็ก - - การดูแล เด็ก - - การดูเลี้ยงดู
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2

คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016595 1 เม.ย. 2022, 00:00 ระหว่างยืม ชูศักดิ์ ยืนนาน
2 7016596 - ยืมได้
3 7016597 - ยืมได้
4 7016598 - ยืมได้
5 7016599 - ยืมได้
6 7016600 - ยืมได้
7 7016601 - ยืมได้
8 7016602 30 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
9 7016603 - หนังสือชำรุด
10 7016604 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ภัทรานิษฐ์ จองแก
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 3