การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย = Nursing care plan for health and ill childen

 • สถานะ: (2/9) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746613235
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-18
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 302 หน้า, 29 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014976 - ยืมได้
2 7014977 - ยืมได้
3 7014978 - ยืมได้
4 7014979 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
5 7014980 - ยืมได้
6 7016510 - ยืมได้
7 7016511 - ยืมได้
8 7016512 - หนังสือชำรุด
9 7016513 8 พ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ชีวภรณ์ อาภาธิติรัตน์
10 7016514 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 2