การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

 • สถานะ: (6/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163145383
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-18
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 152 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020476 - ยืมได้
2 7020477 - ยืมได้
3 7020478 - ยืมได้
4 7020479 - ยืมได้
5 7020480 - ยืมได้
6 7020481 28 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
7 7020482 - ยืมได้
8 7020483 - ยืมได้
9 7020484 - ยืมได้
10 7020485 6 ก.พ. 2023, 16:00 ระหว่างยืม ภิชญากรณ์ ตาสุภา
11 7020486 - ยืมได้
12 7020487 - ยืมได้
13 7020488 - ยืมได้
14 7020489 - ยืมได้
15 7020490 - ยืมได้
16 7020491 - ยืมได้
17 7020492 - ยืมได้
18 7020493 - ยืมได้
19 7020494 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ภัณฑิรา ขันทะ
20 7020495 1 พ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุปราณี โฆวัชรกุล
21 7020496 - ยืมได้
22 7020497 - ยืมได้
23 7020498 - ยืมได้
24 7020499 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม รัตติกาล โอบอ้อม
25 7020500 - ยืมได้
26 7020501 - ยืมได้
27 7020502 - ยืมได้
28 7020503 - ยืมได้
29 7020504 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม รัตติกาล โอบอ้อม
30 7020505 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 6