เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 11-15

 • สถานะ: (2/40) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9746452797
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-01-18
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 582 หน้า, 29 cm. (165 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2549
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ส241อ เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การพยาบาล ผู้ใหญ่ -- การพยาบาล
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 11-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7003024 - ยืมได้
2 7003025 - ยืมได้
3 7003026 - ยืมได้
4 7003027 - ยืมได้
5 7003028 - ยืมได้
6 7003029 - ยืมได้
7 7003030 - ยืมได้
8 7003031 - ยืมได้
9 7003032 - ยืมได้
10 7003033 - ยืมได้
11 7003034 - ยืมได้
12 7003035 - ยืมได้
13 7003036 - ยืมได้
14 7003037 - ยืมได้
15 7003038 - ยืมได้
16 7003039 - ยืมได้
17 7003040 - ยืมได้
18 7003041 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
19 7003042 - ยืมได้
20 7003043 - ยืมได้
21 7003044 - ยืมได้
22 7003045 - ยืมได้
23 7003046 - ยืมได้
24 7003047 - ยืมได้
25 7003048 - ยืมได้
26 7003049 - ยืมได้
27 7003050 31 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ทิพย์ ลือชัย
28 7003051 - ยืมได้
29 7003052 - ยืมได้
30 7003053 - ยืมได้
31 7003054 - ยืมได้
32 7003055 - ยืมได้
33 7003056 - ยืมได้
34 7003057 - ยืมได้
35 7003058 - ยืมได้
36 7003059 - ยืมได้
37 7003060 - ยืมได้
38 7003061 - ยืมได้
39 7003062 - ยืมได้
40 7003063 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2006
 • จำนวนการยืม: 2