เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10

 • สถานะ: (0/40) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9746452789
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 548 หน้า, 29 cm. (165 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2549
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ส241อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การพยาบาล ผู้ใหญ่ -- การพยาบาล
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7002984 - ยืมได้
2 7002985 - ยืมได้
3 7002986 - ยืมได้
4 7002987 - ยืมได้
5 7002988 - ยืมได้
6 7002989 - ยืมได้
7 7002990 - ยืมได้
8 7002991 - ยืมได้
9 7002992 - ยืมได้
10 7002993 - ยืมได้
11 7002994 - ยืมได้
12 7002995 - ยืมได้
13 7002996 - ยืมได้
14 7002997 - ยืมได้
15 7002998 - ยืมได้
16 7002999 - ยืมได้
17 7003000 - ยืมได้
18 7003001 - ยืมได้
19 7003002 - ยืมได้
20 7003003 - ยืมได้
21 7003004 - ยืมได้
22 7003005 - ยืมได้
23 7003006 - ยืมได้
24 7003007 - ยืมได้
25 7003008 - ยืมได้
26 7003009 - ยืมได้
27 7003010 - ยืมได้
28 7003011 - ยืมได้
29 7003012 - ยืมได้
30 7003013 - ยืมได้
31 7003014 - ยืมได้
32 7003015 - ยืมได้
33 7003016 - ยืมได้
34 7003017 - ยืมได้
35 7003018 - ยืมได้
36 7003019 - ยืมได้
37 7003020 - ยืมได้
38 7003021 - ยืมได้
39 7003022 - ยืมได้
40 7003023 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2006
 • จำนวนการยืม: 0