เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10

 • สถานะ: (4/18) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746452789
 • จำนวนการยืม: 4 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 12
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 548 หน้า, 29 cm. (165 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ส241อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ใหญ่ - - การพยาบาล--ผู้สูงอายุ - - การพยาบาล
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009507 30 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ทิพย์ ลือชัย
2 7009508 - ยืมได้
3 7009509 - ยืมได้
4 7009510 - ยืมได้
5 7009511 - ยืมได้
6 7009512 16 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุพรรณิการ์ ปิยะรักษ์
7 7009513 31 ม.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณัฎฐชญาดา ราชวัง
8 7009514 - ยืมได้
9 7009515 - ยืมได้
10 7009516 16 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุพรรณิการ์ ปิยะรักษ์
11 7009517 - ยืมได้
12 7009518 - ยืมได้
13 7009519 - ยืมได้
14 7009520 - ยืมได้
15 7009521 - ยืมได้
16 7009522 - ยืมได้
17 7009523 - ยืมได้
18 7009524 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 4