การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3)

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789745857475
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-23
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 16
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 317 หน้า, 0 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ส16ก เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอายุรศาสตร์
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3)

สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008688 - ยืมได้
2 7008689 - ยืมได้
3 7008690 - ยืมได้
4 7008691 - ยืมได้
5 7008692 - ยืมได้
6 7008693 - ยืมได้
7 7008694 - ยืมได้
8 7008695 - ยืมได้
9 7008696 - ยืมได้
10 7008697 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0