เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 8-15

 • สถานะ: (1/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161607357
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: LC: HA29.5 ส241อ เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
สถิติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ -- วิจัย
เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013905 - ยืมได้
2 7013906 10 พ.ย. 2023, 09:32 ระหว่างยืม อัมภิชา นาไวย์
3 7016428 - ยืมได้
4 7016429 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 1