การพยาบาลเด็ก เล่ม 3

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9742940738, 9789742940737
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 6
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 273 หน้า, 26 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY159 พ17ก เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลเด็ก
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014687 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0