ร่างกายมนุษย์ = Grand atlas of human body

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162730177
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-12-07
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สุวีริยาสาส์น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 96 หน้า, 29 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: QS17 T117ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ร่างกาย
ร่างกายมนุษย์ = Grand atlas of human body

Tachlitzky, Adolfo Casssan

ผู้แต่งร่วม

 • ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์, บรรณาธิการ
 • อรพิน ยงวัฒนา, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015728 - ยืมได้
2 7015729 - ยืมได้
3 7015730 - ยืมได้
4 7015731 - ยืมได้
5 7015732 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0