Adult health nursing

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9780323100021
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: Elsevier Mosby
 • เมืองที่พิมพ์: St. Louis, Missouri
 • ลักษณทางกายภาพ: 876 หน้า, 28 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015
 • เลขเรียก: NLM: WY100 A111
 • Tags (หัวเรื่อง):
Nursing Care
Adult health nursing

Cooper, Kim and Kelly Gosnell., บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 2010897 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0