กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ตามระบบ I Human anatomy by systems I

 • สถานะ: (0/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616551639
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 80 หน้า, 0 cm. (99 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: QS4 ธ15ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011248 - ยืมได้
2 7011249 - ยืมได้
3 7011250 - ยืมได้
4 7011251 - ยืมได้
5 7011252 - ยืมได้
6 7011253 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0