เอกสารประกอบการสอน เรื่องการพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน และ เอกสารประกอบการสอน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพด

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 • เมืองที่พิมพ์: ลำปาง
 • ลักษณทางกายภาพ: 90 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ส267อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลครอบครัว -- การศึกษาและการสอน การสร้างเสริมสุขภาพ -- การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013398 31 ม.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณัฎฐชญาดา ราชวัง
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 1