แสดง:

เรียงตาม:

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : บูรณาการสู่การปฏิบัติ 0/25
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : บูรณาการสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: สมจิต หนุเจริญกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161109929
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : บูรณาการสู่การปฏิบัติ 0/
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : บูรณาการสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: สมจิต หนุเจริญกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161109929
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การปฏิบัติการพยาบาล ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 0/2
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาล ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ผู้แต่งหนังสือ: สุพัตรา อุปนิสากร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162713927
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด : แนวคิดสู่การปฏิบัติ 0/20
หนังสือมาใหม่

การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด : แนวคิดสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165909471
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การบำบัดทางจิตเวชและการให้การพยาบาล (Psychiatric therapies and nursing intervention) 0/1
หนังสือมาใหม่

การบำบัดทางจิตเวชและการให้การพยาบาล (Psychiatric therapies and nursing intervention)

ผู้แต่งหนังสือ: นริสา วงศ์พนารักษ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741956777
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การบำบัดทางการพยาบาล 0/5
หนังสือมาใหม่

การบำบัดทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747766159
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การบริหารทางการพยาบาล แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing administration concept to application 0/5
หนังสือมาใหม่

การบริหารทางการพยาบาล แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing administration concept to application

ผู้แต่งหนังสือ: ลออ สิงหโชติสุขแพทย์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165937207
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การบริหารจัดการสุขภาพทางการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

การบริหารจัดการสุขภาพทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: จรรจา สันตยากร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169038771
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plus (Nursing management in 4G plus era) 2/30
หนังสือมาใหม่

การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plus (Nursing management in 4G plus era)

ผู้แต่งหนังสือ: เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164134386
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การบริหารการพยาบาล Nursing administration 0/5
หนังสือมาใหม่

การบริหารการพยาบาล Nursing administration

ผู้แต่งหนังสือ: อมร สุวรรณนิมิตร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974195702
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การบริหารการพยาบาล 2/25
หนังสือมาใหม่

การบริหารการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: นิตยา ศรีญาณลักษณ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742944115
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การบริหารการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

การบริหารการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: นิตยา ศรีญาณลักษณ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9742944415
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การบริหารการพยาบาล 0/10
หนังสือมาใหม่

การบริหารการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: นิตยา ศรีญาณลักษณ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742944414
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 0/2
หนังสือมาใหม่

การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: Stein, Alice M., บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169017318
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด Human reponse to stress 0/10
หนังสือมาใหม่

การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด Human reponse to stress

ผู้แต่งหนังสือ: พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161100704
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล 1/2
หนังสือมาใหม่

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ชวนพิศ วงศ์สามัญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9743293949
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล 5/15
หนังสือมาใหม่

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ชวนพิศ วงศ์สามัญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9743293949
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล 12/30
หนังสือมาใหม่

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ชวนพิศ วงศ์สามัญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9743293949
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การดูแลแผลกดทับ : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล 1/8
หนังสือมาใหม่

การดูแลแผลกดทับ : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ยุวดี เกตสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 987974111140
เลขเรียก:
 • NLM - WY154.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ = Care towards best nursing practice in geriatric syndromes 2/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ = Care towards best nursing practice in geriatric syndromes

ผู้แต่งหนังสือ: เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164066823
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 0/1
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

ผู้แต่งหนังสือ: สุรชัย โชคครรชิตไชย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616110844
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม 0/5
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

ผู้แต่งหนังสือ: สุรีพร ธนศิลป์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339793
เลขเรียก:
 • NLM - WY156
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม 0/4
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

ผู้แต่งหนังสือ: สุรีพร ธนศิลป์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339793
เลขเรียก:
 • NLM - WY156
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 0/7
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญฤทัย พันธุ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740329831
เลขเรียก:
 • NLM - WY163
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 0/15
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญฤทัย พันธุ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339380
เลขเรียก:
 • NLM - WY163
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1/20
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญฤทัย พันธุ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974032983
เลขเรียก:
 • NLM - WY163
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ Care of patients with pressure ulcers 1/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ Care of patients with pressure ulcers

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตร ศรีสุพรรณ, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672505
เลขเรียก:
 • NLM - WY154.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน ER trauma care 0/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน ER trauma care

ผู้แต่งหนังสือ: ไชยยุทธ ธนไพศาล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616223110
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน ER trauma care 1/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน ER trauma care

ผู้แต่งหนังสือ: ไชยยุทธ ธนไพศาล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616223110
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การดูแลบาดแผลและทวารเทียม 1/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลบาดแผลและทวารเทียม

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรนุช บุญพิพัฒนาวงศ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616737551
เลขเรียก:
 • NLM - WY156.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า