แสดง:

เรียงตาม:

การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสําหรับพยาบาลจิตเวช 0/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสําหรับพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: พิชามญชุ์ อินทะพุฒ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165868310
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 0/1
หนังสือมาใหม่

การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

ผู้แต่งหนังสือ: รังสิยา นารินทร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163982827
เลขเรียก:
 • NLM - WY115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 0/4
หนังสือมาใหม่

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ชมนาด พจนามาตร์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169313922
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 0/4
หนังสือมาใหม่

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผู้แต่งหนังสือ: นิศารัตน์ ชูชาญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169144793
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ์ หมวดวิชาการพยาบาลจิตเวช 0/3
หนังสือมาใหม่

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ์ หมวดวิชาการพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169313939
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ์ หมวดวิชาการพยาบาลจิตเวช 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ์ หมวดวิชาการพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169313939
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 0/4
หนังสือมาใหม่

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

ผู้แต่งหนังสือ: ศธัญญา ธิติศักดิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169313946
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 0/4
หนังสือมาใหม่

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: สุนันทา บุญรักษา และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169313915
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลชุมชน หมวดวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 0/4
หนังสือมาใหม่

การจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ : หมวดวิชาการพยาบาลชุมชน หมวดวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: แสงเดือน ปิยะตระกูล และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169313953
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การจัดการอาการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 2554 0/10
หนังสือมาใหม่

การจัดการอาการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 2554

ผู้แต่งหนังสือ: พูลสุข ศิริพูล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616223139
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ 1/10
หนังสือมาใหม่

การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ

ผู้แต่งหนังสือ: กัญญดา ประจุศิลป
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164740150
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการวิจัย" 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการวิจัย"

ผู้แต่งหนังสือ: อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161149291
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการผลิตบัณฑิต" 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการผลิตบัณฑิต"

ผู้แต่งหนังสือ: อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161149314
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการบริหารจัดการองค์กร" 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการบริหารจัดการองค์กร"

ผู้แต่งหนังสือ: อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161149307
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล 0/36
หนังสือมาใหม่

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163983930
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล 0/36
หนังสือมาใหม่

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163983930
เลขเรียก:
 • NLM - WY32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่ 0/5
หนังสือมาใหม่

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้แต่งหนังสือ: อนุชา ไทยวงษ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165727747
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่ 6/48
หนังสือมาใหม่

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้แต่งหนังสือ: อนุชา ไทยวงษ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165727747
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่ 1/5
หนังสือมาใหม่

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้แต่งหนังสือ: อนุชา ไทยวงษ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165727747
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน 0/2
หนังสือมาใหม่

กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน

ผู้แต่งหนังสือ: มกราพันธุ์ จูฑะรสก
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743009433
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice 0/15
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743452758
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก 0/15
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์, และคนอื่นๆ บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743452758
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก 0/5
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743452574
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก 0/5
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743452758
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล 3/15
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169168799
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล 0/5
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169168799
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 0/20
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740336563
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 0/20
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740336563
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 0/5
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740336563
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 2/20
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740336563
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า