แสดง:

เรียงตาม:

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1 1/4
หนังสือมาใหม่

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ปรางทิพย์ ฉายพุทธ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974111241
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1 0/10
หนังสือมาใหม่

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164432123
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิด แลการผดุงครรภ์ เล่มที่ 1 (ระยะตั้งครรภ์) 4/57
หนังสือมาใหม่

สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิด แลการผดุงครรภ์ เล่มที่ 1 (ระยะตั้งครรภ์)

ผู้แต่งหนังสือ: อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746728898
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สาระหลักการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ เล่มที่ 2 (ระยะตั้งครรภ์) 2/56
หนังสือมาใหม่

สาระหลักการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ เล่มที่ 2 (ระยะตั้งครรภ์)

ผู้แต่งหนังสือ: จันทรรัตน์ เจริญสันติ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746728188
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สาระหลักการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ เล่มที่ 2 (ระยะตั้งครรภ์) 0/56
หนังสือมาใหม่

สาระหลักการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ เล่มที่ 2 (ระยะตั้งครรภ์)

ผู้แต่งหนังสือ: จันทรรัตน์ เจริญสันติ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746728188
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สาระทางการพยาบาลเพื่อความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 0/5
หนังสือมาใหม่

สาระทางการพยาบาลเพื่อความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ผู้แต่งหนังสือ: ฟาริดา อิบราฮิม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616110584
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

สาระทบทวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 0/10
หนังสือมาใหม่

สาระทบทวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: มณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

สาระทบทวนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 0/14
หนังสือมาใหม่
สาระทบทวนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1/13
หนังสือมาใหม่
สาระทบทวน วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1/13
หนังสือมาใหม่
สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช 0/10
หนังสือมาใหม่

สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วัลลภา อันดารา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166035629
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

สอนนอกกรอบ : ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน 0/2
หนังสือมาใหม่

สอนนอกกรอบ : ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

ผู้แต่งหนังสือ: บุษกร เสนากุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435025
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 0/5
หนังสือมาใหม่
สรุปเนื้อหาสำคัญ 8 วิชาหลัก สำหรับเตรียมสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุณาตประกอบโรคศิลปะ 1/19

สรุปเนื้อหาสำคัญ 8 วิชาหลัก สำหรับเตรียมสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุณาตประกอบโรคศิลปะ

ผู้แต่งหนังสือ: จิดาภา มณีเนตร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

สมรรถนะและการออกวุฒิบัตรรับรองความรู้และความชำนาญเฉพาะทางของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 0/10
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะและการออกวุฒิบัตรรับรองความรู้และความชำนาญเฉพาะทางของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974401892
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

สมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด = Perioperative nurse competencies 0/10
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด = Perioperative nurse competencies

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743506574
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ = Competencies of registered nurses 0/10
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ = Competencies of registered nurses

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพร ขัมภลิขิต, และคณะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789748008202
เลขเรียก:
 • NLM - WY 29
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลแนวคิดและการพัฒนา 2/20
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลแนวคิดและการพัฒนา

ผู้แต่งหนังสือ: อารี ชีวเกษมสุข
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164233720
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for windows 0/2
หนังสือมาใหม่

สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for windows

ผู้แต่งหนังสือ: ปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162793295
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ 0/5
หนังสือมาใหม่

ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิไลวรรณ ทองเจริญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741115426
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ 0/10
หนังสือมาใหม่

ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิไลวรรณ ทองเจริญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741115426
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ 1/5
หนังสือมาใหม่

ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิไลวรรณ ทองเจริญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-974-11-1542-6
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ศาสตร์น่ารู้สำหรับงานกายภาพบำบัดชุมชน 0/3
หนังสือมาใหม่

ศาสตร์น่ารู้สำหรับงานกายภาพบำบัดชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: น้อมจิตต์ นวลเนตร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742251741
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ศัลย์เสวนา : การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทันยุค 0/5
หนังสือมาใหม่

ศัลย์เสวนา : การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทันยุค

ผู้แต่งหนังสือ: ไพรสุดา บัวลอย, และคนอื่นๆ, [บรรณาธิการ]
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162713002
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

วิเคราะห์กฏหมายพยาบาลและผดุงครรภ์ 0/54
หนังสือมาใหม่

วิเคราะห์กฏหมายพยาบาลและผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: นครินทร์ นันทฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974823010
เลขเรียก:
 • NLM - WY33.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

วิทยาเอ็มบริโอสำหรับเตรียมสอบ 0/10
หนังสือมาใหม่

วิทยาเอ็มบริโอสำหรับเตรียมสอบ

ผู้แต่งหนังสือ: เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164136434
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

วิทยาเอ็มบริโอสำหรับเตรียมสอบ 0/10
หนังสือมาใหม่

วิทยาเอ็มบริโอสำหรับเตรียมสอบ

ผู้แต่งหนังสือ: เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164136434
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

วิจัยทางการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

วิจัยทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ชมนาด วรรณพรศิริ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167322674
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2555 0/1
หนังสือมาใหม่

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2555

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY22.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า