ตำราเภสัช

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974298893
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สุวีริยาสาส์น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 444 หน้า, 0 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: QV760 ส16ต
 • Tags (หัวเรื่อง):
ยาแผนโบราณ - - ตำรับ--ยาสมุนไพร - - ตำรับ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009992 - ยืมได้
2 7009993 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0