เอกสารการสอนชุดวิชา กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน หน่วยที่ 1-7

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974119362
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 14
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 435 หน้า, 29 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: HQ796 ส241อ เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
เยาวชน--กิจกรรมของนักเรียน--กิจกรรมของนักศึกษา
เอกสารการสอนชุดวิชา กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011728 - ยืมได้
2 7011729 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0