หลักรัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดและกระบวนการ Public administration concept and processes

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 979749457617
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: เอ็กซเปอร์เน็ท
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 276 หน้า, 0 cm. (230 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: JF1358 ว737ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
รัฐประศาสนศาสตร์--การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007925 - ยืมได้
2 7007926 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0