การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด

 • สถานะ: (11/40) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984982
 • จำนวนการยืม: 11 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-06
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 341 หน้า, 26 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ป236ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ การคลอด ระยะหลังคลอด
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด

ปิยะนุช ชูโต และคณะ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022301 - ยืมได้
2 7022302 - ยืมได้
3 7022303 - ยืมได้
4 7022304 3 ธ.ค. 2023, 14:52 ระหว่างยืม สุนิตา ไลนอก
5 7022305 - ยืมได้
6 7022306 - ยืมได้
7 7022307 - ยืมได้
8 7022308 6 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศศิชา กิจคณะ
9 7022309 29 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ
10 7022310 - ยืมได้
11 7022311 - ยืมได้
12 7022312 - ยืมได้
13 7022313 - ยืมได้
14 7022314 - ยืมได้
15 7022315 - ยืมได้
16 7022316 - ยืมได้
17 7022317 - ยืมได้
18 7022318 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุปราณี โฆวัชรกุล
19 7022319 - ยืมได้
20 7022320 30 พ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
21 7022321 1 ธ.ค. 2023, 15:07 ระหว่างยืม ภัณฑิรา ขันทะ
22 7022322 - ยืมได้
23 7022323 - ยืมได้
24 7022324 - ยืมได้
25 7022325 - ยืมได้
26 7022326 - ยืมได้
27 7022327 - ยืมได้
28 7022328 - ยืมได้
29 7022329 - ยืมได้
30 7022330 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วริศา วรวงศ์
31 7022331 - ยืมได้
32 7022332 - ยืมได้
33 7022333 - ยืมได้
34 7022334 - ยืมได้
35 7022335 4 ธ.ค. 2023, 14:33 ระหว่างยืม ณัสศิริกาล เนตรบ้าง
36 7022336 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
37 7022337 17 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม แพรวพรรณ ปัญญาวงค์
38 7022338 - ยืมได้
39 7022339 19 ก.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พิเชษฐ แซ่โซว
40 7022340 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 11