การพยาบาลอายุรศาสตร์

 • สถานะ: (9/29) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163985521
 • จำนวนการยืม: 9 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-08
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 408 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ป171ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดูแลด้านการพยาบาล อายุรศาสตร์
การพยาบาลอายุรศาสตร์

ประทุม สร้อยวงค์ และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • ชมพูนุท ศรีรัตน์
 • จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
 • จินดารัตน์ ชัยอาจ
 • สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
 • นิตยา ภิญโญคำ
 • ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023103 - ยืมได้
2 7023104 - ยืมได้
3 7023105 - ยืมได้
4 7023106 - ยืมได้
5 7023107 - ยืมได้
6 7023108 - ยืมได้
7 7023109 - ยืมได้
8 7023110 - หนังสือสูญหาย
9 7023111 8 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กนกพร แสงพุฒ
10 7023112 5 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อักษราภัค พรมแดง
11 7023113 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สรญา บุญศรี
12 7023114 - ยืมได้
13 7023115 - ยืมได้
14 7023116 - ยืมได้
15 7023117 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ศศิชา กิจคณะ
16 7023118 - ยืมได้
17 7023119 13 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุทธิชารัตน์ เจริญพงศ์
18 7023120 - ยืมได้
19 7023121 5 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ศวรรยา จันทร์เพ็ญ
20 7023122 - ยืมได้
21 7023123 - ยืมได้
22 7023124 - ยืมได้
23 7023125 6 มี.ค. 2024, 11:26 ระหว่างยืม เขมวิการ์ งามบุ่งค้า
24 7023126 - ยืมได้
25 7023127 - ยืมได้
26 7023128 - ยืมได้
27 7023129 - ยืมได้
28 7023130 28 ก.พ. 2024, 09:37 ระหว่างยืม ธารตะวัน พูดหวาน
29 7023131 - ยืมได้
30 7023132 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อังคณา พวงเข็มแดง
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 9