การพยาบาลอายุรศาสตร์

 • สถานะ: (13/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163985521
 • จำนวนการยืม: 13 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-02-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 408 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ป171ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดูแลด้านการพยาบาล อายุรศาสตร์
การพยาบาลอายุรศาสตร์

ประทุม สร้อยวงค์ และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • ชมพูนุท ศรีรัตน์
 • จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
 • จินดารัตน์ ชัยอาจ
 • สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
 • นิตยา ภิญโญคำ
 • ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023103 13 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐณิชา ณ วรรณติ๊บ
2 7023104 - ยืมได้
3 7023105 9 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม อารีญา ปันมาเรือน
4 7023106 - ยืมได้
5 7023107 - ยืมได้
6 7023108 - ยืมได้
7 7023109 12 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วิสุตา วิทเวช
8 7023110 16 ต.ค. 2022, 15:00 ระหว่างยืม ฌาวนันท์ กรรณิกา
9 7023111 - ยืมได้
10 7023112 14 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กวินทรา วิริยบุล
11 7023113 9 มิ.ย. 2022, 00:00 ระหว่างยืม สรญา บุญศรี
12 7023114 10 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ธีรพงศ์ ฟุ่มเฟือย
13 7023115 - ยืมได้
14 7023116 - ยืมได้
15 7023117 - ยืมได้
16 7023118 26 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พิมลพรรณ เนียมหอม
17 7023119 - ยืมได้
18 7023120 - ยืมได้
19 7023121 13 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปุณิกา นามลือ
20 7023122 - ยืมได้
21 7023123 - ยืมได้
22 7023124 14 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศิริรัตน์ หวลอารมณ์
23 7023125 12 ก.พ. 2023, 17:03 ระหว่างยืม สโรชา เรืองฤทธิ์
24 7023126 - ยืมได้
25 7023127 - ยืมได้
26 7023128 - ยืมได้
27 7023129 13 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พรรณพร อุ่นเรือน
28 7023130 - ยืมได้
29 7023131 - ยืมได้
30 7023132 12 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นงลักษณ์ คงเงินทอง
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 13