การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง) : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆ

 • สถานะ: (16/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161112387
 • จำนวนการยืม: 16 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-10
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 556 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก226 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- การดูแล เด็ก -- การพยาบาล
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง) : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆ

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023352 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
2 7023353 - ยืมได้
3 7023354 20 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พูลทรัพย์ ลาภเจียม
4 7023355 25 เม.ย. 2024, 18:38 ระหว่างยืม อรทัย นิธิไพโรจน์มณี
5 7023356 25 เม.ย. 2024, 09:34 ระหว่างยืม ธนพล ชีวพัฒนโสภณ
6 7023357 - ยืมได้
7 7023358 - ยืมได้
8 7023359 28 เม.ย. 2024, 17:37 ระหว่างยืม ณภัทร ศรีละพันธ์
9 7023360 - ยืมได้
10 7023361 - ยืมได้
11 7023362 - ยืมได้
12 7023363 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
13 7023364 29 เม.ย. 2024, 15:24 ระหว่างยืม กวินตรา บาตรโพธิ์
14 7023365 28 เม.ย. 2024, 16:24 ระหว่างยืม สุมาลี พินิจพิทักษ์กุล
15 7023366 29 เม.ย. 2024, 12:21 ระหว่างยืม เสาวณีย์ จินะกะ
16 7023367 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ประไพรศรี กาบมาลา
17 7023368 - ยืมได้
18 7023369 24 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พรรณษา ภู่สี
19 7023370 - ยืมได้
20 7023371 15 ก.พ. 2024, 10:52 ระหว่างยืม รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ
21 7023372 - ยืมได้
22 7023373 - ยืมได้
23 7023374 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อภินันท์ ธนสิทธิ์สกุล
24 7023375 25 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พรนภัส ปันโย
25 7023376 - ยืมได้
26 7023377 - ยืมได้
27 7023378 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ชญาณิศา ปู่แก้ว
28 7023379 9 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ธนัญญา หล่าไธสง
29 7023380 - ยืมได้
30 7023381 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 16