การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง) : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆ

 • สถานะ: (9/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161112387
 • จำนวนการยืม: 9 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-02-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 556 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก226 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- การดูแล เด็ก -- การพยาบาล
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง) : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆ

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023352 7 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เอกชัย สกุณาวงศ์
2 7023353 - ยืมได้
3 7023354 - ยืมได้
4 7023355 - ยืมได้
5 7023356 - ยืมได้
6 7023357 - ยืมได้
7 7023358 - ยืมได้
8 7023359 - ยืมได้
9 7023360 - ยืมได้
10 7023361 6 ก.พ. 2023, 16:17 ระหว่างยืม พิมพ์พิไล ใจอ้าย
11 7023362 - ยืมได้
12 7023363 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
13 7023364 - ยืมได้
14 7023365 - ยืมได้
15 7023366 - ยืมได้
16 7023367 - ยืมได้
17 7023368 - ยืมได้
18 7023369 8 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ธัญจิรา ชาติวงษ์อมร
19 7023370 - ยืมได้
20 7023371 - ยืมได้
21 7023372 7 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปัทมา ประทุม
22 7023373 - ยืมได้
23 7023374 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์
24 7023375 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัสศิริกาล เนตรบ้าง
25 7023376 6 ก.พ. 2023, 16:14 ระหว่างยืม นริศรา พุ่มพวง
26 7023377 - ยืมได้
27 7023378 - ยืมได้
28 7023379 6 ก.พ. 2023, 16:35 ระหว่างยืม กัญญาวีร์ แสนบ้าน
29 7023380 - ยืมได้
30 7023381 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 9