แผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 66 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: สร. ผ285
แผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

กระทรวง สาธารณสุข

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • องค์การอนามัยโลก
 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000015 - ยืมได้
2 4000016 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0