สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำปี 2558 : Annual epidemiological surveillance report 2015

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 08576521
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 284 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: สร. ส174
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำปี 2558 : Annual epidemiological surveillance report 2015

กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000113 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0