การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 : ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ Synergizing partners : the key for health systems reform

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169346609
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 99 หน้า, 18 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: สร. ม151ก
การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 : ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ Synergizing partners : the key for health systems reform

มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต และคณะ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000283 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0