การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164435933
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-22
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 394 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ก227 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
บาดแผลและบาดเจ็บ -- การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024118 - ยืมได้
2 7024119 9 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุภาพร ประภาสพนาพงษ์
3 7024120 - ยืมได้
4 7024121 - ยืมได้
5 7024122 - ยืมได้
6 7024123 - ยืมได้
7 7024124 - ยืมได้
8 7024125 - ยืมได้
9 7024126 - ยืมได้
10 7024127 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1