คู่มือยา = Handbook of drugs

 • สถานะ: (20/20) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9789749261354
 • จำนวนการยืม: 20 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 15
 • สำนักพิมพ์: N P Press Limirted Partnership
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 630 หน้า, 21 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QV39 ป172ค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024128 10 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พัชราภรณ์ สายก้อน
2 7024129 12 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เอกชัย สกุณาวงศ์
3 7024130 12 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นภาพร ปัญญาอรัญโรจน์
4 7024131 9 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พรนภา ทายานะ
5 7024132 12 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นภาพร ปัญญาอรัญโรจน์
6 7024133 13 ก.พ. 2023, 15:00 ระหว่างยืม ปัณชญา ตระกูลทองสว่าง
7 7024134 13 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กัญญาวีร์ แสนบ้าน
8 7024135 10 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐนิชา พูลคำ
9 7024136 13 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐณิชา ณ วรรณติ๊บ
10 7024137 6 ก.พ. 2023, 16:38 ระหว่างยืม ชญานุตม์ เตชะมงคล
11 7024138 12 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นงลักษณ์ คงเงินทอง
12 7024139 13 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นริศรา พุ่มพวง
13 7024140 9 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กนกพร ผลชวาล
14 7024141 10 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นุชศรา แซ่ย่าง
15 7024142 7 ก.พ. 2023, 13:11 ระหว่างยืม อิมธิลา แสงเรือน
16 7024143 12 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นันทฉัตร ละขะไพ
17 7024144 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ทัศนียภาพ มุ่งหมาย
18 7024145 9 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม อารีญา ปันมาเรือน
19 7024146 14 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม อภิสรา จรูญเลิศวัฒนะกุล
20 7024147 9 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ทิวาพร วงค์บุญเรือง
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 20