คู่มือยา = Handbook of drugs

 • สถานะ: (7/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749261354
 • จำนวนการยืม: 7 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-10
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 15
 • สำนักพิมพ์: N P Press Limirted Partnership
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 630 หน้า, 21 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QV39 ป172ค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024128 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ธัญญ์นภัส ฐิติธนเลิศยศ
2 7024129 22 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปภัสราวดี วงศ์สกล
3 7024130 29 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม อรุโณทัย จาจา
4 7024131 - ยืมได้
5 7024132 - ยืมได้
6 7024133 1 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นาราภัทร มั่นเขตวิทย์
7 7024134 - ยืมได้
8 7024135 - ยืมได้
9 7024136 - ยืมได้
10 7024137 - ยืมได้
11 7024138 - ยืมได้
12 7024139 - ยืมได้
13 7024140 - ยืมได้
14 7024141 - ยืมได้
15 7024142 29 พ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐณิชา ณ วรรณติ๊บ
16 7024143 - ยืมได้
17 7024144 6 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ดอกอ้อ แก่นลา
18 7024145 - ยืมได้
19 7024146 27 พ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัสศิริกาล เนตรบ้าง
20 7024147 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 7