ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 7-9

 • สถานะ: (5/9) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161611521
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-04
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ส241ป เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน การรักษาโรค สุขภาพ -- การประเมิน
ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 7-9

มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021016 - ยืมได้
2 7021017 2 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม จุไรรัตน์ นนสกุล
3 7021018 - ยืมได้
4 7021019 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ธัญณิกา แก้วพรหม
5 7021020 - ยืมได้
6 7021021 - ยืมได้
7 7021022 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เจษฎาพร กิริรักษ์
8 7021023 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นรพร ชัยศรีมณฑล
9 7021024 2 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พลอยรุ้ง จำปา
10 7021025 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 5