Primer on medicine

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168035788
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 882 หน้า, 26 cm. (800 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WB100 ร214P
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
Primer on medicine

รัตตะพล ภัคโชตานนท์

ผู้แต่งร่วม

 • อำนาจ ชัยประเสริฐ
 • ชลลดา เหล่าเรืองโรจน์
 • มนาภรณ์ ปายะนันทน์
 • วิชัย ประยูรวิวัฒน์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024569 - ยืมได้
2 7024570 - ยืมได้
3 7024571 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0