ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 13-15

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161608378
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-20
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ส241ป เล่มที่: 5
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน การรักษาโรค สุขภาพ -- การประเมิน
ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 13-15

มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020300 - ยืมได้
2 7020301 8 พ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พรพรรณ มนสัจจกุล
3 7020302 - ยืมได้
4 7020303 - ยืมได้
5 7020304 - ยืมได้
6 7021031 - ยืมได้
7 7021032 - ยืมได้
8 7021033 - ยืมได้
9 7021034 - ยืมได้
10 7021035 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 1