Basic and clinical neuroscience 4

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165514576
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 464 หน้า, 0 cm. (490 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WL100 B311
Basic and clinical neuroscience 4

ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 000822 - ยืมได้
2 000823 - ยืมได้
3 000824 - ยืมได้
4 000825 - ยืมได้
5 000826 - ยืมได้
6 000827 - ยืมได้
7 000828 - ยืมได้
8 000829 - ยืมได้
9 000830 - ยืมได้
10 000831 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0