แสดง:

เรียงตาม:

การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 1 0/1
หนังสือมาใหม่

การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789747772582
เลขเรียก:
 • LC - GT1520
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) เล่ม 5 : การประเมินผล 0/1
หนังสือมาใหม่

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) เล่ม 5 : การประเมินผล

ผู้แต่งหนังสือ: กรมาศ สงวนไทร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - LB1027.42
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) เล่ม 4 : การออกแบบหลักสูตร 0/1
หนังสือมาใหม่

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) เล่ม 4 : การออกแบบหลักสูตร

ผู้แต่งหนังสือ: ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - LB1027.42
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) เล่ม 3 : การสร้างและพัฒนาโจทย์ปัญหา 0/1
หนังสือมาใหม่

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) เล่ม 3 : การสร้างและพัฒนาโจทย์ปัญหา

ผู้แต่งหนังสือ: ทิพย์วัลย์ สุทิน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - LB1027.42
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) เล่ม 2 0/1
หนังสือมาใหม่

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: เกียรติกำจร กุศล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - LB1027.42
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) เล่ม 1 : แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ 0/1
หนังสือมาใหม่

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) เล่ม 1 : แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้

ผู้แต่งหนังสือ: อัญชลี ชยานุวัชร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - LB1027.42
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 0/1
หนังสือมาใหม่

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

ผู้แต่งหนังสือ: วิจารณ์ พานิช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169138136
เลขเรียก:
 • LC - LB1051
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา 0/2
หนังสือมาใหม่

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ: ลือชา ลดาชาติ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740337812
เลขเรียก:
 • LC - Q181
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160842148
เลขเรียก:
 • LC - HD62.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship 0/2
หนังสือมาใหม่

การเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship

ผู้แต่งหนังสือ: สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165562669
เลขเรียก:
 • LC - HD62.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การเงินและการธนาคาร 0/2
หนังสือมาใหม่

การเงินและการธนาคาร

ผู้แต่งหนังสือ: บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9744511885
เลขเรียก:
 • LC - HG221
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 0/1
หนังสือมาใหม่

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

ผู้แต่งหนังสือ: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160822621
เลขเรียก:
 • LC - QA76.76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ : หนังสือราชการ รายงานการประชุม ภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการและคำกล่าวในพิธี 0/3
หนังสือมาใหม่
การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 0/2
หนังสือมาใหม่

การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ผู้แต่งหนังสือ: พิสณุ ฟองศรี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974619241
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย = Designing a questionnaire for research 0/1
หนังสือมาใหม่

การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย = Designing a questionnaire for research

ผู้แต่งหนังสือ: อรุณ จิรวัฒน์กุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167136608
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธีการ Research design : quantitative, qualitative, and mixed method approahes 1/1
หนังสือมาใหม่

การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธีการ Research design : quantitative, qualitative, and mixed method approahes

ผู้แต่งหนังสือ: องอาจ นัยพัฒน์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974032833
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0/2
หนังสือมาใหม่

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้แต่งหนังสือ: สุธี พงศาลกุลชัย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616739606
เลขเรียก:
 • LC - QA76.76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 1/2
หนังสือมาใหม่

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย

ผู้แต่งหนังสือ: พิสณุ ฟองศรี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974619225
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การสร้างนวัตกรรมให้เป็น core competency Innovation to the core 0/2
หนังสือมาใหม่

การสร้างนวัตกรรมให้เป็น core competency Innovation to the core

ผู้แต่งหนังสือ: Skarzyski, Peter
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414134
เลขเรียก:
 • LC - HD58.9
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การสร้างทีมงาน 0/2
หนังสือมาใหม่

การสร้างทีมงาน

ผู้แต่งหนังสือ: วิกานดา เกษตรเอี่ยม
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165382410
เลขเรียก:
 • LC - HD2951
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ : วิถีสู่การปฎิบัติสำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21 0/2
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ : วิถีสู่การปฎิบัติสำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่งหนังสือ: พลอย สืบวิเศษ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164820104
เลขเรียก:
 • LC - HD58.7
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรด้วย SPSS 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรด้วย SPSS

ผู้แต่งหนังสือ: ยุทธ ไกยวรรณ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740339595
เลขเรียก:
 • LC - HA32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

ผู้แต่งหนังสือ: กัลยา วานิชย์บัญชา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164686564
เลขเรียก:
 • LC - HA32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การวิเคราะห์งบการลงทุน 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์งบการลงทุน

ผู้แต่งหนังสือ: สุพจน์ สกุลแก้ว
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744141255
เลขเรียก:
 • LC - HG2521
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ 0/2
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ

ผู้แต่งหนังสือ: ธีระดา ภิญโญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169030720
เลขเรียก:
 • LC - QA276
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การวิเคราะห์การทดลองเชิงสถิติด้วย SPSS : วิเคราะห์เชิงลึกพร้อมตัวอย่างจากปัญหาจริง 0/2
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์การทดลองเชิงสถิติด้วย SPSS : วิเคราะห์เชิงลึกพร้อมตัวอย่างจากปัญหาจริง

ผู้แต่งหนังสือ: กมล บุษบา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163618603
เลขเรียก:
 • LC - HA32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร : แนวคิดและกระบวนการ = Curriculum research and development concept and process 0/2
หนังสือมาใหม่

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร : แนวคิดและกระบวนการ = Curriculum research and development concept and process

ผู้แต่งหนังสือ: ชวลิต ชูกำแพง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740335092
เลขเรียก:
 • LC - LB1028
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การวิจัยเบื้องต้น 0/2
หนังสือมาใหม่

การวิจัยเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: บุญชม ศรีสะอาด
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167068329
เลขเรียก:
 • NLM - Q180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว สำหรับหลักสูตรและการสอน = Single subject experimental research : for curriculum and instruction 0/3
หนังสือมาใหม่

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว สำหรับหลักสูตรและการสอน = Single subject experimental research : for curriculum and instruction

ผู้แต่งหนังสือ: อัญชลี สารรัตนะ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740338666
เลขเรียก:
 • LC - LB1028
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ Qualitive research in health science 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ Qualitive research in health science

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616713601
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า