แสดง:

เรียงตาม:

การวิจัยทางระบบสารสนเทศ 1/3
หนังสือมาใหม่

การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

ผู้แต่งหนังสือ: ลั่นทม จอนจวบทรง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740338314
เลขเรียก:
 • LC - HA32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การวิจัยดำเนินงาน = Introduction to operations 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิจัยดำเนินงาน = Introduction to operations

ผู้แต่งหนังสือ: ฮิลเลอร์, เฟรเดอริก เอส ไลเบอร์แมน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749918722
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การวิจัย องค์ความรู้และกระบวนการ 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิจัย องค์ความรู้และกระบวนการ

ผู้แต่งหนังสือ: สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789742131463
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ 0/2
หนังสือมาใหม่

การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้

ผู้แต่งหนังสือ: อิศรา ศานติศาสน์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165513524
เลขเรียก:
 • LC - HB523
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การภาษีอากรธุรกิจ 0/2
หนังสือมาใหม่

การภาษีอากรธุรกิจ

ผู้แต่งหนังสือ: สมคิด บางโม
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167136707
เลขเรียก:
 • LC - HJ2950.55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา 0/3
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ: พัชรา วาณิชวศิน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162105289
เลขเรียก:
 • LC - HD37
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality development 0/3
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality development

ผู้แต่งหนังสือ: พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789742192327
เลขเรียก:
 • LC - BF698.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพัฒนาบุคลิกภาพ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาบุคลิกภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: กิจจา บานชื่น
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160826780
เลขเรียก:
 • LC - BF698
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 0/2
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม

ผู้แต่งหนังสือ: สนธยา พลศรี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165381680
เลขเรียก:
 • LC - HN700
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพัฒนาการคิด 0/8
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาการคิด

ผู้แต่งหนังสือ: ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163352484
เลขเรียก:
 • LC - BF441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ Personnel training in organiztions 0/3
หนังสือมาใหม่

การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ Personnel training in organiztions

ผู้แต่งหนังสือ: ชูชัย สมิทธิไกร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974032778
เลขเรียก:
 • NLM - HF5549.5.ฝ6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การป้องกันและการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย = Prevention and fire emergency response 0/2
หนังสือมาใหม่

การป้องกันและการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย = Prevention and fire emergency response

ผู้แต่งหนังสือ: อารุญ เกตุสาคร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163145406
เลขเรียก:
 • NLM - TH9145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ศาสตร์และศิลป์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต 0/2
หนังสือมาใหม่

การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ศาสตร์และศิลป์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต

ผู้แต่งหนังสือ: สายใจ พัวพันธ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165942515
เลขเรียก:
 • LC - BF774
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การประเมินผลโครงการ : หลักการและการประยุกต์ 0/2
หนังสือมาใหม่

การประเมินผลโครงการ : หลักการและการประยุกต์

ผู้แต่งหนังสือ: สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789748349947
เลขเรียก:
 • LC - HD47.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงและแบบอันตราย 0/1
หนังสือมาใหม่

การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงและแบบอันตราย

ผู้แต่งหนังสือ: สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789742967611
เลขเรียก:
 • LC - HV5822
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การบริหารโครงการ Management projects large and small 0/1
หนังสือมาใหม่

การบริหารโครงการ Management projects large and small

ผู้แต่งหนังสือ: Austin, Robert D.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749437586
เลขเรียก:
 • LC - HD69
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 0/3
หนังสือมาใหม่

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล

ผู้แต่งหนังสือ: สุกัญญา แช่มช้อย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740337492
เลขเรียก:
 • LC - LB2805
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การบริหารบุคลากรและการบริหารองค์กร 0/2
หนังสือมาใหม่

การบริหารบุคลากรและการบริหารองค์กร

ผู้แต่งหนังสือ: เสริมศรี เวชชะ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161104894
เลขเรียก:
 • LC - HD37
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human resource management 0/3
หนังสือมาใหม่

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human resource management

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพงษ์ เศาภายน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974439171
เลขเรียก:
 • LC - HD4801
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การบริหารความขัดแย้งในองค์กร 0/2
หนังสือมาใหม่

การบริหารความขัดแย้งในองค์กร

ผู้แต่งหนังสือ: เอกชัย บุญยาธิษฐาน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162101274
เลขเรียก:
 • LC - HD42
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การบริหารการเปลี่ยนแปลง = Managing change and transition 0/1
หนังสือมาใหม่

การบริหารการเปลี่ยนแปลง = Managing change and transition

ผู้แต่งหนังสือ: เบียร์, ไมค์ ภักดี เมฆจำรูญ, แปล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749457641
เลขเรียก:
 • LC - HD58.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) 0/2
หนังสือมาใหม่

การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่งหนังสือ: สุนทร โคตรบรรเทา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162105128
เลขเรียก:
 • LC - LB2805
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การบริหารการปฏิบัติการเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 0/5
หนังสือมาใหม่

การบริหารการปฏิบัติการเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

ผู้แต่งหนังสือ: วิพุธ อ่องสกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163611659
เลขเรียก:
 • LC - HD38.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การบรรยายสรุป : การพูดเเละการเขียน 0/2
หนังสือมาใหม่

การบรรยายสรุป : การพูดเเละการเขียน

ผู้แต่งหนังสือ: รุ่งฤดี แผลงศร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160843725
เลขเรียก:
 • LC - LB2369
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง 0/1
หนังสือมาใหม่

การทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง

ผู้แต่งหนังสือ: สรชัย พิศาลบุตร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789741102365
เลขเรียก:
 • LC - LB1028
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การทรงงานของพ่อในความทรงจำ เล่มที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

การทรงงานของพ่อในความทรงจำ เล่มที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: ปราโมทย์ ไม้กลัด
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169112815
เลขเรียก:
 • LC - DS586
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การติดตามผลการค้าเสรีในเครื่องเสรีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0/2
หนังสือมาใหม่

การติดตามผลการค้าเสรีในเครื่องเสรีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้แต่งหนังสือ: ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163214966
เลขเรียก:
 • LC - HF1414
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การตลาดสำหรับภาครัฐ Marketing in the public sector 0/2
หนังสือมาใหม่

การตลาดสำหรับภาครัฐ Marketing in the public sector

ผู้แต่งหนังสือ: Kotler, Philp
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414143
เลขเรียก:
 • LC - JF
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การจัดการแห่งอนาคต = The Future of management 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการแห่งอนาคต = The Future of management

ผู้แต่งหนังสือ: ฮาเมล, แกรี่
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744140890
เลขเรียก:
 • LC - HD31
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก : ประสบการณ์จากวิทยาลัยพยาบาล 0/10
หนังสือมาใหม่

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก : ประสบการณ์จากวิทยาลัยพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161102210
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1027
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า