แสดง:

เรียงตาม:

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 0/3
หนังสือมาใหม่

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

ผู้แต่งหนังสือ: วาทิต อินทุลักษณ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160845873
เลขเรียก:
 • LC - HD30.23
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การจัดการองค์ความรู้เบื้องต้น Introduction to knowledge management KM in business 0/5
หนังสือมาใหม่

การจัดการองค์ความรู้เบื้องต้น Introduction to knowledge management KM in business

ผู้แต่งหนังสือ: Groff, Todd R.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978981259262
เลขเรียก:
 • LC - HD30.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม = Innovation management : resource, learning organization, and innovation 0/3
หนังสือมาใหม่

การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม = Innovation management : resource, learning organization, and innovation

ผู้แต่งหนังสือ: พยัต วุฒิรงค์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740338536
เลขเรียก:
 • LC - HD58.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การจัดการความรู้ 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้

ผู้แต่งหนังสือ: วิมล โรมา, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616110789
เลขเรียก:
 • LC - HD30.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ = Systematic and creative thinking 0/2
หนังสือมาใหม่

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ = Systematic and creative thinking

ผู้แต่งหนังสือ: ประจักษ์ ปฏิทัศน์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164859180
เลขเรียก:
 • LC - BF441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Systems thinking : teaching application 0/4
หนังสือมาใหม่

การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Systems thinking : teaching application

ผู้แต่งหนังสือ: มกราพันธุ์ จูฑะรสก
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974041695
เลขเรียก:
 • LC - BF441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Systems thinking : teaching application 0/6
หนังสือมาใหม่

การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Systems thinking : teaching application

ผู้แต่งหนังสือ: มกราพันธ์ุ จูฑะรสก
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974041695
เลขเรียก:
 • LC - BF441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การคำนวณจากสมการเคมี : ปริมาณสัมพันธ์ = Calculation from chemical equations : stoichiometry 0/5
หนังสือมาใหม่

การคำนวณจากสมการเคมี : ปริมาณสัมพันธ์ = Calculation from chemical equations : stoichiometry

ผู้แต่งหนังสือ: พัชรี ธีรจินดาขจร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162232398
เลขเรียก:
 • NLM - QD455.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การค้าสุราในโลกไร้พรมแดน 0/2
หนังสือมาใหม่

การค้าสุราในโลกไร้พรมแดน

ผู้แต่งหนังสือ: ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165519915
เลขเรียก:
 • LC - HF2340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การควบคุมและตวรจสอบภายใน 0/1
หนังสือมาใหม่

การควบคุมและตวรจสอบภายใน

ผู้แต่งหนังสือ: ชนม์ณัฐชา กันวานศุภพันธ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414157
เลขเรียก:
 • LC - HF5668.25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การขับเคลื่อน "คุกไทย" สู่ "เรือนจำสุขภาวะ" 0/1
หนังสือมาใหม่

การขับเคลื่อน "คุกไทย" สู่ "เรือนจำสุขภาวะ"

ผู้แต่งหนังสือ: กฤตยา อาชวนิจกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169301004
เลขเรียก:
 • LC - HV9800.55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 0/2
หนังสือมาใหม่

การกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผู้แต่งหนังสือ: ภัทรภร พลพนาธรรม
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165519779
เลขเรียก:
 • LC - HV5600.55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

กายวิภาคอาร์ทิสต์ = morpho anatomy for artist 0/5
หนังสือมาใหม่

กายวิภาคอาร์ทิสต์ = morpho anatomy for artist

ผู้แต่งหนังสือ: ลอริเซลลา, มิเซล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164342163
เลขเรียก:
 • LC - NC760
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

กับดักความสุข รุกฆาตความสำเร็จ 0/3
หนังสือมาใหม่

กับดักความสุข รุกฆาตความสำเร็จ

ผู้แต่งหนังสือ: สุกิจ ศุภกิจเจริญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749985370
เลขเรียก:
 • LC - BF637
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

กล้าที่จะสอน : การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู 0/1
หนังสือมาใหม่

กล้าที่จะสอน : การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู

ผู้แต่งหนังสือ: ปาล์มเมอร์, ปาร์กเกอร์ เจ.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167368405
เลขเรียก:
 • LC - LB1775
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

กระบี่ ขอบฟ้าอันดามัน = Krabi horizon 0/1
หนังสือมาใหม่

กระบี่ ขอบฟ้าอันดามัน = Krabi horizon

ผู้แต่งหนังสือ: กลิ่น คงเหมือนเพชร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744583024
เลขเรียก:
 • LC - DS589
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมัยรัตนโกสินทร์ 0/1
หนังสือมาใหม่

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมัยรัตนโกสินทร์

ผู้แต่งหนังสือ: อรวรรณ ทรัพย์พลอย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616283068
เลขเรียก:
 • LC - DS570.43.ก1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับสมบูรณ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่งหนังสือ: คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167721019
เลขเรียก:
 • LC - KPT1155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Triz คิดออกทุกอย่างด้วยตาราง 9 ช่อง 0/2
หนังสือมาใหม่

Triz คิดออกทุกอย่างด้วยตาราง 9 ช่อง

ผู้แต่งหนังสือ: ทาคางิ โยชิโนริ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161849153
เลขเรียก:
 • LC - BF449
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

The World Encyclopedia 0/1
หนังสือมาใหม่

The World Encyclopedia

ผู้แต่งหนังสือ: ธานัฐ ภัทรภาคร์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169058731
เลขเรียก:
 • LC - G141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต 0/1
หนังสือมาใหม่

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - DS586
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

T-Shirts and suits ธุรกิจสร้างสรรค์ เขาทำกันยังไง 0/1
หนังสือมาใหม่

T-Shirts and suits ธุรกิจสร้างสรรค์ เขาทำกันยังไง

ผู้แต่งหนังสือ: แพร์ริช, เดวิด
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169016212
เลขเรียก:
 • LC - HD53
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Spenditude ชีวิตดีดั่งใจ แค่ปรับระบบใช้จ่ายเงิน 0/1
หนังสือมาใหม่

Spenditude ชีวิตดีดั่งใจ แค่ปรับระบบใช้จ่ายเงิน

ผู้แต่งหนังสือ: กอร์ดอน, พอล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786168187487
เลขเรียก:
 • LC - HG179
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Speak english พูดอังกฤษเก่งขั้นเทพ 0/2
หนังสือมาใหม่

Speak english พูดอังกฤษเก่งขั้นเทพ

ผู้แต่งหนังสือ: สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744141620
เลขเรียก:
 • LC - PE1127
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Self love safe love รักตนเอง คือ รักที่ปลอดภัย 0/1
หนังสือมาใหม่

Self love safe love รักตนเอง คือ รักที่ปลอดภัย

ผู้แต่งหนังสือ: พีรญา กัณฑบุตร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169400677
เลขเรียก:
 • LC - BF575
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Research design : quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches 0/1
หนังสือมาใหม่

Research design : quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches

ผู้แต่งหนังสือ: Leavy, Patricia
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9781462514380
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 1/1
หนังสือมาใหม่

Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

ผู้แต่งหนังสือ: Creswell, John W.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9781506386706
เลขเรียก:
 • NLM - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Qualitative research methods 1/1
หนังสือมาใหม่

Qualitative research methods

ผู้แต่งหนังสือ: Hennink, Monique
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9781473903913
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Professional hospital english for thailand ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงพยาบาล 0/2
หนังสือมาใหม่

Professional hospital english for thailand ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ลีออง, ฮิว คิด พงศทัต
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749511497
เลขเรียก:
 • LC - PE1116.N8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Personal best A2 elementary B - Student's book and workbook combined edition 0/30
หนังสือมาใหม่

Personal best A2 elementary B - Student's book and workbook combined edition

ผู้แต่งหนังสือ: Rogers, Louis
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786049809583
เลขเรียก:
 • LC - PE1114
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า