การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163986986
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-17
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 604 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ป231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ สตรีมีครรภ์ -- ภาวะแทรกซ้อน -- การพยาบาล
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • นงลักษณ์ เฉลิมสุข
 • บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
 • จริยาพร ศรีสว่าง
 • พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
 • ปิยะนุช ชูโต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025595 - ยืมได้
2 7025596 - ยืมได้
3 7025597 - ยืมได้
4 7025598 - ยืมได้
5 7025599 - ยืมได้
6 7025600 - ยืมได้
7 7025601 - ยืมได้
8 7025602 - ยืมได้
9 7025603 - ยืมได้
10 7025604 - ยืมได้
11 7026107 - ยืมได้
12 7026108 - ยืมได้
13 7026109 - ยืมได้
14 7026110 - ยืมได้
15 7026111 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0