การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

 • สถานะ: (9/14) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163986986
 • จำนวนการยืม: 9 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-12
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 604 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ป231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ สตรีมีครรภ์ -- ภาวะแทรกซ้อน -- การพยาบาล
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • นงลักษณ์ เฉลิมสุข
 • บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
 • จริยาพร ศรีสว่าง
 • พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
 • ปิยะนุช ชูโต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025595 13 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุปราณี โฆวัชรกุล
2 7025596 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กัลยากร ย่อยกระโทก
3 7025597 28 ก.พ. 2024, 08:25 ระหว่างยืม นฤมล ไพรพนาคีรีเลิศ
4 7025598 21 มี.ค. 2024, 17:05 ระหว่างยืม ประไพรศรี กาบมาลา
5 7025599 29 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุดารัตน์ เหมือนมี
6 7025600 - หนังสือสูญหาย
7 7025601 26 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณิชาภัทร ศรีนวล
8 7025602 20 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
9 7025603 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พิมพ์วิภา ยะแบน
10 7025604 3 ธ.ค. 2023, 16:21 ระหว่างยืม พิเชษฐ แซ่โซว
11 7026107 - ยืมได้
12 7026108 - ยืมได้
13 7026109 - ยืมได้
14 7026110 - ยืมได้
15 7026111 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 9