แสดง:

เรียงตาม:

ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 0/1
หนังสือมาใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความเครียด การจัดการความเครียดกับระดับความเครียดของนักศึกษพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ ค่านิยมในอาชีพกับการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 0/1
หนังสือมาใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

ผู้แต่งหนังสือ: ทัศนา ทองภักดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องเพศศึกษา และค่านิยมทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุุ่น ในตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องเพศศึกษา และค่านิยมทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุุ่น ในตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ทิพย์สุดา คำโสมศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QT225
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ธันย์ชนก อินทุวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WQ20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แต่งหนังสือ: มธุรดา ม่วงมัน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเครียดกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของสตรี ตำบลคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเครียดกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของสตรี ตำบลคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: เกศกาญจน์ บัวผัน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ความสัมพันธ์ของลักษณะงานต่อภาวะสุขภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัดจังหวัดสุโขทัย 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ของลักษณะงานต่อภาวะสุขภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัดจังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่งหนังสือ: ปาจรีย์ อินเจริญ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรขณะฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 0/1
หนังสือมาใหม่

ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรขณะฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพิมล วงศ์ไชยา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้แต่งหนังสือ: แพรวระพี เรืองเดช
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: นภัสสร วาทกานต์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT232
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความรู้และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่
ความรู้และการปฏิบัติด้านการสนับสนุนบริการแบบฉุกเฉินเพื่อบุคคลที่เสพสุราในชุมชนของเยาวชน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
ความรู้ ทัศนคติต่อการเป็นโรคและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ทัศนคติต่อการเป็นโรคและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: อุษณีย์ วรรณาลัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WG20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ความรู้ ทัศนคติ และการนำกฎหมายวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ทัศนคติ และการนำกฎหมายวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้แต่งหนังสือ: เจนนารา สิทธิเหรียญชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความรู้ ทัศนคติ ความคาดหวังและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับบริการปฐมภูมิของผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ทัศนคติ ความคาดหวังและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับบริการปฐมภูมิของผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพิมล วงศ์ไชยา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W84.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: เพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความรู้ ความต้องการ และประสบการณ์ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กโรคหอบหืด 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ความต้องการ และประสบการณ์ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กโรคหอบหืด

ผู้แต่งหนังสือ: สุรางคนา ไชยรินคำ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: ดลนภา หงษ์ทอง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WC20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนของนักศึกษาพยาบาลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนของนักศึกษาพยาบาลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: เมธิณี เกตวาธิมาตร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความรู้ การรับรู้ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า