แสดง:

เรียงตาม:

ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ผู้แต่งหนังสือ: ศุทธินี วัฒนกูล และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QV55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: เกศราภรณ์ ชูพันธ์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QV20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: สิรีย์ลักษณ์ ไชยลังกา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

ผู้แต่งหนังสือ: สภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2552 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2552

ผู้แต่งหนังสือ: ศศิธร ชิดนายี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความพึงพอใจและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: รวมพร มินานนท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: จิรารัตน์ บัวงาม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2552 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2552

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพา กายประสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความพึงพอใจของพยาบาลและผู้ป่วยต่อเครื่องรองขาทำแผลในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของพยาบาลและผู้ป่วยต่อเครื่องรองขาทำแผลในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่งหนังสือ: ชไมพร จินต์คณาพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: พนัสยา วรรณวิไล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ผู้แต่งหนังสือ: ขนิษฐา เจริญพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: อรทัย แก้วมหากาฬ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: อัมพร ยานะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการการแพทย์แผนไทยของสถานบริการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการการแพทย์แผนไทยของสถานบริการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ผู้แต่งหนังสือ: อรทัย แซ่ตั้ง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB50
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนเสริม ความรู้รวบยอดทางการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนเสริม ความรู้รวบยอดทางการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: สกุนตลา แซ่เตียว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ได้รับการสนุบสนุนทุนวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: บุศรินทร์ ผัดวัง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความพร้อมของบุคลากรและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพร้อมของบุคลากรและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความผูกพันในครอบครัวความเชื่อที่ไร้เหตุ และภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวในสถานพินิชและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 0/1
หนังสือมาใหม่

ความผูกพันในครอบครัวความเชื่อที่ไร้เหตุ และภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวในสถานพินิชและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ผู้แต่งหนังสือ: ลำเจียก กำธร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความถูกต้องของการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากอาหารเกี่ยวกับน้ำตาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ความถูกต้องของการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากอาหารเกี่ยวกับน้ำตาล

ผู้แต่งหนังสือ: อารยะ โรจนวาณิชชากร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มพยาบาลของสำนักการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มพยาบาลของสำนักการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ชุติกาญจน์ หฤทัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติม (กลุ่มนหน่วยงาน) 0/2
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติม (กลุ่มนหน่วยงาน)

ผู้แต่งหนังสือ: จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีการศึกษา 2550 0/1
หนังสือมาใหม่
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้สภาพจริงในห้องคลอดและทัศนคติต่อการพยาบาลในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่
ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฏฐิญา ค้าผล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB925
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: เกศินี จันทสิริยากร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161103866
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HD58
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า