แสดง:

เรียงตาม:

การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม 0/1
หนังสือมาใหม่

การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม

ผู้แต่งหนังสือ: จอมขวัญ โยธาสมุทร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านคลองด้วยการออกำลังกายท่าฤาษีดัดตนประกอบดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านคลองด้วยการออกำลังกายท่าฤาษีดัดตนประกอบดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริรัชส์ อินสุข
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การสร้างเครื่องดักควันไฟแบบสเปรย์ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

การสร้างเครื่องดักควันไฟแบบสเปรย์ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ประจักร์ โกษาวัง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.NK4156
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การสร้างพลังชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาทางการเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 0/1
หนังสือมาใหม่

การสร้างพลังชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาทางการเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่งหนังสือ: พัชรพร สุคนธสรรพ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA450
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง กฎหมายกับวิชาชีพพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง กฎหมายกับวิชาชีพพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: นครินทร์ นันทฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาและออกแบบบ้านพักอาศัยประหยัดพลังงบประหยัดพลังงานและบ้านอัจฉริยะ กรณีศึกษาจังหวักเชียงราย 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาและออกแบบบ้านพักอาศัยประหยัดพลังงบประหยัดพลังงานและบ้านอัจฉริยะ กรณีศึกษาจังหวักเชียงราย

ผู้แต่งหนังสือ: มงคลกร ศรีวิชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.TH4813
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การศึกษาแนวทางการด้านภัยยาเสพติดของผู้สูงอายุแก่เยาวชนในชุมชน 1/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาแนวทางการด้านภัยยาเสพติดของผู้สูงอายุแก่เยาวชนในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา พิพัฒนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM284
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาเอกลักษณ์ของอาหารล้านนา (น้ำเงี้ยว) ในจังหวัดเชียงราย 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาเอกลักษณ์ของอาหารล้านนา (น้ำเงี้ยว) ในจังหวัดเชียงราย

ผู้แต่งหนังสือ: วรเชษฐ์ จันติยะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.TP435
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การศึกษาสุขภาพจิตคนไทย ปีพ.ศ.2550 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาสุขภาพจิตคนไทย ปีพ.ศ.2550

ผู้แต่งหนังสือ: อภิชัย มงคล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789742966492
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่งหนังสือ: เพ็ญศรี ทองเพชร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สัญญานก่อนการฆ่าตัวตายเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนามาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายในระดับชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่
การศึกษาสภาพดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาสภาพดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: วราพร วันไชยธนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: วราพร วันไชยธนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB2806
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การศึกษาสถานะของการพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะ : กรณีตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาสถานะของการพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะ : กรณีตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA546
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การศึกษารูปแบบการผลิตคอร์สแวร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษารูปแบบการผลิตคอร์สแวร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้แต่งหนังสือ: ชาลี กาญจนรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1025
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพในชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: อรวรรณ์ คูหา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 1/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วรวรรณ จันทวีเมือง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: วิไลศักดิ์ บัวแย้ม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การศึกษาผลและผลกระทบโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0/4
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลและผลกระทบโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่งหนังสือ: สาลิกา เมธนาวิน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน หลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน หลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: พันธุ์นภา กิิตติรัตนไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมให้คำปรึกษาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมให้คำปรึกษาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ญาณิกา โตคำนุช
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WG340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การศึกษาผลการพัฒนาและการใช้เสื้อกั๊กสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังของหญิงตั้งครรภ์ 1/2
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลการพัฒนาและการใช้เสื้อกั๊กสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังของหญิงตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: จรรยา คำแสน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การศึกษาผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: นงลักษณ์ คำสวาสดิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WD210
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า