แสดง:

เรียงตาม:

การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข 0/3
หนังสือมาใหม่

การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161101862
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W74.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้แต่งหนังสือ: ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550 0/3
หนังสือมาใหม่

การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550

ผู้แต่งหนังสือ: วราพร วันไชยธนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพและเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพและเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช่เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย 0/4
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช่เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: อินทิรา ยมาภัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161101954
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WN206
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 0/1
หนังสือมาใหม่
การศึกษาความเป็นได้และแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความเป็นได้และแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ: พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ และอุบัติเหตุเขตภาคใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ และอุบัติเหตุเขตภาคใต้

ผู้แต่งหนังสือ: กิตติพร เนาว์สุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การศึกษาความสัมพันธ์การกระจายกำลังคนด้านสุขภาพกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความสัมพันธ์การกระจายกำลังคนด้านสุขภาพกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนไทย

ผู้แต่งหนังสือ: จุรีรัตน์ กิจสมพร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT500
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ฟังรายการสาระสุขภาพและสาระสุขภาพและสารเสพติดทางวิทยุชุมชน 0/2
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ฟังรายการสาระสุขภาพและสาระสุขภาพและสารเสพติดทางวิทยุชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาความต้องการผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความต้องการผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: สุวัฒนา คำสุข
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY193
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การศึกษาความต้องการกำลังคนสาขาผู้ช่วยพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความต้องการกำลังคนสาขาผู้ช่วยพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่งหนังสือ: ปรียนุช ชัยกองเกียรติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์นักศึกษาพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์นักศึกษาพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ผู้แต่งหนังสือ: อุษณีย์ เทพวรชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และข้อเสนอเพื่อปรับราคายา Omalizumab ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยหอบหืดในประเทศไทย 0/2
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และข้อเสนอเพื่อปรับราคายา Omalizumab ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยหอบหืดในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QV157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การศึกษาการดูแลตนเองแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่
การศึกษาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่งหนังสือ: ภรต โทนแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การวิเคราะห์เมต้าเกี่ยวกับประสิทธิผลการออกกำลังกายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์เมต้าเกี่ยวกับประสิทธิผลการออกกำลังกายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

ผู้แต่งหนังสือ: ศักรินทร์ สุวรรณเวหา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การวิเคราะห์อภิมานผลของการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์อภิมานผลของการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: รุ่งนภา จันทรา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การวิเคราะห์อภิมานผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการลดระดับภาวะซึมเศร้า 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์อภิมานผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการลดระดับภาวะซึมเศร้า

ผู้แต่งหนังสือ: ปนิดา พุ่มพุทธ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้านภัยพิบัติสำหรับพยาบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้านภัยพิบัติสำหรับพยาบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่งหนังสือ: โศรตรีย์ แพน้อย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ยศพล เหลืองโสมนภา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การวิเคราะห์สถานการณ์อัตรากำลังคนและเส้นทางสู่ความสำเร็จในการผลิตและพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์สถานการณ์อัตรากำลังคนและเส้นทางสู่ความสำเร็จในการผลิตและพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ

ผู้แต่งหนังสือ: ส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การวิเคราะห์รายงานวิจัยของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์รายงานวิจัยของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ: วาณี โพธิ์นคร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 0/3
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549

ผู้แต่งหนังสือ: ฐิติรัตน์ ทองอินทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2548 0/2
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2548

ผู้แต่งหนังสือ: ฐิติรัตน์ ทองอินทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ผู้แต่งหนังสือ: เนาวรัตน์ สุขณะล้ำ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีงบประมาณ 2549 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีงบประมาณ 2549

ผู้แต่งหนังสือ: นครินทร์ นันทฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2550 1/5
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2550

ผู้แต่งหนังสือ: ฐิติรัตน์ ทองอินทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า