แสดง:

เรียงตาม:

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยบ้านทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยบ้านทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: จันทร์จิรา อินจีน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา 0/1
หนังสือมาใหม่

การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา

ผู้แต่งหนังสือ: บังอร สุปรีดา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161103248
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การพัมนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัมนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ณภัทร กุลนันทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.G155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัว 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัว

ผู้แต่งหนังสือ: โรชินี อุปรา, และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP. WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าขนมพื้นบ้านล้านนา ข้าวควบ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าขนมพื้นบ้านล้านนา ข้าวควบ

ผู้แต่งหนังสือ: วาสนา แก้วโพธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.TX773
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007) 0/3
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007)

ผู้แต่งหนังสือ: อภิชัย มงคล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789742966362
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตมิติของแบบวัดความสนใจต่อสื่อ และความรอบรู้เท่าทันสื่อที่เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็ก JP 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็ก JP

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริวรรณ ใบตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS103
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพัฒนาแบบคัดกรองผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (SU-9) 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาแบบคัดกรองผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (SU-9)

ผู้แต่งหนังสือ: ประภาส อุครานันท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W864
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work - Integrated Learning) 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work - Integrated Learning)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789745598249
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1060
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระยะที่ 1) 0/2
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระยะที่ 1)

ผู้แต่งหนังสือ: นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพัฒนาเครื่องมือประเมินการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง = The Development of tool for assessing perceived risks of hypertension-related complications 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HD9199
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน = Organization development to asean community 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน = Organization development to asean community

ผู้แต่งหนังสือ: เกศราภรณ์ ชูพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การพัฒนาหุ่นจำลองแขนฝึกทักษะเย็บแผลชนิดยางพารา 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาหุ่นจำลองแขนฝึกทักษะเย็บแผลชนิดยางพารา

ผู้แต่งหนังสือ: บังอร ดวงรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนาหลักสูตรอบรมการให้รหัสโรค รหัสผ่าตัด และหัตถการของผู้ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาหลักสูตรอบรมการให้รหัสโรค รหัสผ่าตัด และหัตถการของผู้ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน

ผู้แต่งหนังสือ: บังอร ดวงรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนาหลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับประชาชนชุมชนดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาหลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับประชาชนชุมชนดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: กรรณิกา เรือนจันทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA292
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลให้มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับการดูแลบุคคลที่เจ็บป่วยและบุคคลที่มีความพิการ 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนการนวดไทยเพื่อการพึ่งตนเอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนการนวดไทยเพื่อการพึ่งตนเอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะรัตน์ ทองธานี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.S20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สาหร่ายไก แนวทางการบริหารจัดการและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้ 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม ด้วย สบช. โมเดล 2022 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม ด้วย สบช. โมเดล 2022

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP. WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในบริบทที่หลากหลายเขตภาคเหนือ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในบริบทที่หลากหลายเขตภาคเหนือ

ผู้แต่งหนังสือ: สุรทิน จันทร์มะโน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W84.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: รังสิยา นารินทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการรับรู้อัดสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล 0/3
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการรับรู้อัดสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: สุระพรรณ พนมฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้

ผู้แต่งหนังสือ: จินตวีพร แป้นแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า