แสดง:

เรียงตาม:

การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่อง การจัดการความเจ็บปวดสำหรับพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 0/2
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่อง การจัดการความเจ็บปวดสำหรับพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ผู้แต่งหนังสือ: นิสา ครุฑจันทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนล่างช้าง - เชียงมั่น 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนล่างช้าง - เชียงมั่น

ผู้แต่งหนังสือ: อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.G155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ประไพพิศ สิงหเสม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: วิภาดา คุณาวิกติกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและการคุ้มครองผู้ครองผุ้บริโภคภาคเหนือ 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนาความสมดุลในชีวิตโดยการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาความสมดุลในชีวิตโดยการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญตา บาลทิพย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WC20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนากระบวนการเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหม และผลิตภัณฑ์จากไหมเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนากระบวนการเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหม และผลิตภัณฑ์จากไหมเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย

ผู้แต่งหนังสือ: ประยูร ห่วงนิกร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.SF553
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนากระบวนการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการเรียนต่ำ 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนากระบวนการสร้างจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

การพัฒนากระบวนการสร้างจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: วราพร วันไชยธนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพัฒนากระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชนจังหวัดแพร่ให้เป็นเอทานอล 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนากระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชนจังหวัดแพร่ให้เป็นเอทานอล

ผู้แต่งหนังสือ: อังคณา ชมพูมิ่ง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QU20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้ Model of teaching 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้ Model of teaching

ผู้แต่งหนังสือ: สุระพรรณ พนมฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.BF441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การพัฒนศักยภาพเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน บ้านป่าเหมี่ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนศักยภาพเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน บ้านป่าเหมี่ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ธนวิทย์ บุตรอุดม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.G155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การผลิตเอทานอลจากการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสากรรมแปรรูปไม้จังหวัดแพร่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การผลิตเอทานอลจากการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสากรรมแปรรูปไม้จังหวัดแพร่

ผู้แต่งหนังสือ: อนกูล จันทร์แก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.TP358
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การปรับปรุงแกนเท้าเทียมด้านการใช้งาน 0/1
หนังสือมาใหม่

การปรับปรุงแกนเท้าเทียมด้านการใช้งาน

ผู้แต่งหนังสือ: ศิฐฒา รอดทุกข์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WE890
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การปรับตัวของเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 0/1
หนังสือมาใหม่

การปรับตัวของเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ผู้แต่งหนังสือ: นิโรจน์ สินณรงค์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.TP593
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: เปรมฤดี ศรีวิชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การประเมินและจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินและจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: สุรีย์ เหล็กขำ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม

ผู้แต่งหนังสือ: ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161100032
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WV168
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ศศิธร ชิดนายี, และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP. WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 (หลักสูตรเทียบโอนสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ส.2549) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 0/1
หนังสือมาใหม่
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ.2545 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ.2545

ผู้แต่งหนังสือ: ปัณณธร ชัชวรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การประเมินภาพรวมคลอดหลักสูตรและผลผู้สำเร็จการศึกษา 2549 หลักสูตรประกาศณียบัตรเวชระเบียน ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2547 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาพรวมคลอดหลักสูตรและผลผู้สำเร็จการศึกษา 2549 หลักสูตรประกาศณียบัตรเวชระเบียน ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2547

ผู้แต่งหนังสือ: ปาริชาต ตามไท
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การประเมินผลโครงการอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลายของนักศึกษาสาขาธุรกิจสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า