แสดง:

เรียงตาม:

การประเมินผลรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ตามแนวคิดของ CIPP model 0/1
หนังสือมาใหม่
การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวชุมชน 2 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวชุมชน 2

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในงานบริการแม่และเด็กของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในงานบริการแม่และเด็กของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: สุณี วงศ์คงคาเทพ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WU20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ผู้แต่งหนังสือ: วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2545) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2545) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้แต่งหนังสือ: สุมนา โสตถิผลอนันต์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การประเมินบัญชียา จ (2) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินบัญชียา จ (2) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551

ผู้แต่งหนังสือ: เสาวลักษณ์ ดุรงคราวี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QV55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน 0/1
หนังสือมาใหม่
การประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่ และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว 0/1
หนังสือมาใหม่
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG - CoA reductase inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG - CoA reductase inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: ยุพิน ตามธีรนนท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789740457725
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WG166
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน : กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ 0/1
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: อติญาณ์ ศรเกษตริน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การปฏิบัติการศึกษาที่มีประสิทธิผล : ประสบการณ์จากสภาพจริงและความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่
การปฏิบัติการศึกษาที่มีประสิทธิผล : ประสบการณ์จากสภาพจริงและความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่
การปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 0/1
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ผู้แต่งหนังสือ: ฉวีวรรณ คำเวียงสา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การปฏิบบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 15 0/1
หนังสือมาใหม่

การปฏิบบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 15

ผู้แต่งหนังสือ: อติญาณ์ ศรเกษตริน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การบูรณาการเรียนการสอนกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านการนวดพื้นฐาน 0/2
หนังสือมาใหม่

การบูรณาการเรียนการสอนกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านการนวดพื้นฐาน

ผู้แต่งหนังสือ: นภาดล สีหพันธุ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การบูรณาการกระบวนการวิจัยและกระบวนการวินิจฉัยชุมชนในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 0/1
หนังสือมาใหม่

การบูรณาการกระบวนการวิจัยและกระบวนการวินิจฉัยชุมชนในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรารัตน์ บุญกุณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ปิณิต สุภากุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 0/1
หนังสือมาใหม่

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ผู้แต่งหนังสือ: ศักรินทร์ สุวรรณเวหา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ปานจันทร์ อิ่มหนำ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA395
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การติมตามผลการบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2551 สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) 0/1
หนังสือมาใหม่
การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การติดตามผลการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเทศบาลนครสงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

การติดตามผลการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเทศบาลนครสงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: ปฐมพร โพธิ์ถาวร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS125
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011


สาขาวิชา

  181
  123
  94
  151
  133
  137


ล้างค่า