แสดง:

เรียงตาม:

รายงานวิจัยเรื่อง ลักษณะของภาษาป้อนเข้าในเรื่องเล่าสำหรับเด็กไทย = Attributes of input language in thai child - oriented narratives 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานวิจัยเรื่อง ลักษณะของภาษาป้อนเข้าในเรื่องเล่าสำหรับเด็กไทย = Attributes of input language in thai child - oriented narratives

ผู้แต่งหนังสือ: สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

รายงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการเรื่องเล่าของเด็กไทย = Development of narratives in thai children 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการเรื่องเล่าของเด็กไทย = Development of narratives in thai children

ผู้แต่งหนังสือ: สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

รายงานวิจัยการประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 0/7
หนังสือมาใหม่

รายงานวิจัยการประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจพร ทิพยผลาผลกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1025
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551

ผู้แต่งหนังสือ: อุทิศ จิตเงิน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789746147873
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA395
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

รายงานต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: อาทร ริ้วไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W74
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวไทย

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QT225
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม

ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1043
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการโดยใช้แนวทางอาหารของแม่ในชุมชนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา = Development of food and nutritional management model u 0/2
หนังสือมาใหม่
รายงานการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ : แนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทย 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ : แนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ศรัณญา เบญจกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM290
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ระยะเวลาการรอคอยของผู้มารับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลดารารัศมี 0/1
หนังสือมาใหม่

ระยะเวลาการรอคอยของผู้มารับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลดารารัศมี

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาพร หงษ์พักตร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ระบบสุขภาพประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย 0/2
หนังสือมาใหม่

ระบบสุขภาพประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย

ผู้แต่งหนังสือ: มัลลิกา มัติโก
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT500
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

รวมเล่มรายงานวิจัย = Routine to research พยาบาลไทยกับการควบคุมยาสูบ 0/1
หนังสือมาใหม่

รวมเล่มรายงานวิจัย = Routine to research พยาบาลไทยกับการควบคุมยาสูบ

ผู้แต่งหนังสือ: ผ่องศรี ศรีมรกต
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786169313908
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM290
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

รวมพลังคนรุ่นใหม่ด้านภัยอุบัติเหตุจราจร 0/1
หนังสือมาใหม่

รวมพลังคนรุ่นใหม่ด้านภัยอุบัติเหตุจราจร

ผู้แต่งหนังสือ: อรวรรณ พุ่มพวง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 0/1
หนังสือมาใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐปาลิน นิลเป็ง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1564
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

มุมมองของนักศึกษาพยาบาลต่อแนวคิดการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 0/1
หนังสือมาใหม่

มุมมองของนักศึกษาพยาบาลต่อแนวคิดการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ผู้แต่งหนังสือ: อัญชลี แก้วสระศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ภูมิปัญญาไทยในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ภูมิปัญญาไทยในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WZ345
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ล้านนา" ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษานำร่อง 0/1
หนังสือมาใหม่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ล้านนา" ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษานำร่อง

ผู้แต่งหนังสือ: ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ภาวะสุขภาพเด็กในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสายใยรัก คริสตจักรพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาวะสุขภาพเด็กในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสายใยรัก คริสตจักรพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: ยุคนธร ทองรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ภาวะสุขภาพทางกายและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาวะสุขภาพทางกายและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: เพียงใจ ขจรนิพัทธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W21.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา

ผู้แต่งหนังสือ: ภัทรา เสงี่ยมในเมือง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: ณัทกวี ศิริรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ภาพลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาพลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: จรรยา แก้วใจบุญ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

พิษที่ลดลงของยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส และคาร์บาเมดโดยสมุนไพรไทยบางชนิด 0/5
หนังสือมาใหม่

พิษที่ลดลงของยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส และคาร์บาเมดโดยสมุนไพรไทยบางชนิด

ผู้แต่งหนังสือ: ทวี เรืองโฉม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.SB951.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

พัฒนารูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการกิน ลดหวาน มัน เค็ม 0/1
หนังสือมาใหม่

พัฒนารูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการกิน ลดหวาน มัน เค็ม

ผู้แต่งหนังสือ: ถนอมศักดิ์ ประสิทธิเมตต์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

พัฒนาการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 0/1
หนังสือมาใหม่

พัฒนาการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่งหนังสือ: มัลลิกา มาตรตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า