แสดง:

เรียงตาม:

พฤติกรรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Health behaviors of patients with hypertension related to cerebrovascular disease of sa 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Health behaviors of patients with hypertension related to cerebrovascular disease of sa

ผู้แต่งหนังสือ: ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP. WG20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

พฤติกรรมเอื้ออาทรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมเอื้ออาทรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ผู้แต่งหนังสือ: วัชรีพร อ่อนสด
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: นุศรา วิจิตรแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W85
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนชุมชนนาโปร่ง 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนชุมชนนาโปร่ง

ผู้แต่งหนังสือ: บุญฤทธิ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W85
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2552 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2552

ผู้แต่งหนังสือ: สายสวาท เผ่าพงษ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK810
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์

ผู้แต่งหนังสือ: วริศา จันทรังสีวรกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: จรูญรัตน์ รอดเนียม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กวัยรุ่น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กวัยรุ่น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ภัทรานิษฐ์ จองแก
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

พฤติกรรมการปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักธรรมมาภิบาลของบุคลากรวิทยาลัยบรมราชชนนี พุทธชินราช 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมการปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักธรรมมาภิบาลของบุคลากรวิทยาลัยบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผู้แต่งหนังสือ: นภาดล สีหพันธุ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

พฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการจันทรบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการจันทรบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: ทองสวย สีทานนท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: จินดาวรรณ เงารัศมี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

พฤติกรรม ผลกระทบและแรงจูงใจจากการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรม ผลกระทบและแรงจูงใจจากการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาพร โพธาวรรณ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ปป. จ.เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ปป. จ.เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: สุทัศน์ ณ อยุธยา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786164741881
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HG2106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 3Ps ในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 3Ps ในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: อัศนี วันชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1028
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ผลลัพธ์ทางคลินิกของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดในโรงพยาบาลพร้าว 1/1
หนังสือมาใหม่

ผลลัพธ์ทางคลินิกของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดในโรงพยาบาลพร้าว

ผู้แต่งหนังสือ: กรรณ์นิกา จันต๊ะวงค์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF553
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ผลทางการเรียนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจแบบออนไลน์ต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแล = Effect of the caregiving preparedness program for caring of elderly w 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของโปรแกรมรับรู้เข้าใจห่างไกลความดันโลหิตสูงต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: ศักดิ์มงคล เชื้อทอง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ผลของโปรแกรมบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: ประภาส ธนะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผู้แต่งหนังสือ: อายุพร กัยวิกัยโกศล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นตารางเก้าช่องต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลดารารัศมี 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นตารางเก้าช่องต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลดารารัศมี

ผู้แต่งหนังสือ: สิริลักษณ์ วิสิฐศิริกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ผลของโปรแกรมการสอน เรื่อง การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปากต่อความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปาก 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนโรคหอบหืด 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนโรคหอบหืด

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเป็นครูต่อเจตคติวิชาชีพครู และคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาวิทยาลัยบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเป็นครูต่อเจตคติวิชาชีพครู และคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาวิทยาลัยบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า