แสดง:

เรียงตาม:

ผลของการบำบัดฟื้นฟูจิตใจต่อความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าห้องแยก = Effect of psychological debriefing on psychological distress among psychiatric patients with seclusion 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการบำบัดทางโทรศีพท์ตามแนวคิดการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา = Effect of telephone-based motivational interviewing on alcohol consumption among pers 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการจัดการเรียนการสอนคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลโดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาต่อเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการจัดการระบบบริการผู้รับบริการโรคความดันโลหิตสูง งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการจัดการระบบบริการผู้รับบริการโรคความดันโลหิตสูง งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: กรกมล หยงสตาร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WG340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ผลการให้บริการวิชาการความรู้เรื่องอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลการให้บริการวิชาการความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองพระพิทยา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลการให้บริการวิชาการ ความรู้เรื่องยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองพระพิทยา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: ช่อทิพย์ จันทรา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ผลการใช้แผนที่ความคิดและการใช้การสะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการใช้แผนที่ความคิดและการใช้การสะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ผลการใช้รองเท้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการใช้รองเท้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้แต่งหนังสือ: ศศิธร ชิดนายี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนดีอินทร์พัฒนา จังหวัดพิษณุโลก 1/1
หนังสือมาใหม่
ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงแข รักไทย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WG20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ผลการเรียนแบบเป็นทีมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการเรียนแบบเป็นทีมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงใจ พรหมพยัคฆ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ผลการเรียน ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการเรียน ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจมาภรณ์ นาคามดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ผลการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกำลังกายและค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกำลังกายและค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ผลการสอนแบบกลุ่มสัมภาษณ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาจิตวิทยาทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54 0/1
หนังสือมาใหม่

สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า