แสดง:

เรียงตาม:

ผลของการจัดการเรียนการสอนคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลโดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาต่อเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการจัดการระบบบริการผู้รับบริการโรคความดันโลหิตสูง งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการจัดการระบบบริการผู้รับบริการโรคความดันโลหิตสูง งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: กรกมล หยงสตาร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WG340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ผลการให้บริการวิชาการความรู้เรื่องอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลการให้บริการวิชาการความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองพระพิทยา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลการให้บริการวิชาการ ความรู้เรื่องยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองพระพิทยา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: ช่อทิพย์ จันทรา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ผลการใช้แผนที่ความคิดและการใช้การสะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการใช้แผนที่ความคิดและการใช้การสะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ผลการใช้รองเท้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการใช้รองเท้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้แต่งหนังสือ: ศศิธร ชิดนายี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนดีอินทร์พัฒนา จังหวัดพิษณุโลก 1/1
หนังสือมาใหม่
ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงแข รักไทย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WG20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ผลการเรียนแบบเป็นทีมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการเรียนแบบเป็นทีมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงใจ พรหมพยัคฆ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ผลการเรียน ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการเรียน ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจมาภรณ์ นาคามดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ผลการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกำลังกายและค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกำลังกายและค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ผลการสอนแบบกลุ่มสัมภาษณ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาจิตวิทยาทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม

ผู้แต่งหนังสือ: โรชินี อุปรา, และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ผลการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพิมล วงศ์ไชยา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ผลการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 : กรณีศึกษา หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลยโสธร 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 : กรณีศึกษา หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลยโสธร

ผู้แต่งหนังสือ: ศิราณี อิ่มน้ำขาว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ผลการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชุมชนเทศบาลนครลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชุมชนเทศบาลนครลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 0/2
หนังสือมาใหม่

ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา พิพัฒนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB2806
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013


สาขาวิชา

  193
  133
  96
  159
  142
  145


ล้างค่า