แสดง:

เรียงตาม:

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาความประหยัดโดยใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยมและการกำกับตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่อความสามารถในการคิดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่อความสามารถในการคิดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิมล มณีโชติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสภาพการณ์จริงในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่
ผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงต่อความเข้าใจมนุษย์ รายวิชามนุษย์กับพฤติกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงต่อความเข้าใจมนุษย์ รายวิชามนุษย์กับพฤติกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาณี คลังฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: เกศราภรณ์ ชูพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP. WC20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ปัญหาและความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัญหาและความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: จริล แก้วดวงเล็ก
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.Z678
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการตำรวจภูธรเชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการตำรวจภูธรเชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

ผู้แต่งหนังสือ: นพวรรณ เอี่ยมสุพรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WD200.5.H8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม : กรณีศึกษา ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดครศรีธรรมราช 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: วิภาดา คุณาวิกติกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลของนักศึกษา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลของนักศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงใจ พรหมพยัคฆ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมส์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมส์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: ปัณณธร ชัชวรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตั้งแต่วัยกลางขึ้นไป ในจังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตั้งแต่วัยกลางขึ้นไป ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: น้ำฝน กองอรินทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: พิกุล นันทชัยพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี จังหวัดสุพรรณบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฏฐวรรณ คำแสน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WC20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดของผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรัตนานุรักษ์ ลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดของผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรัตนานุรักษ์ ลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: มัจฉรีย์ วงศ์ใหญ่
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานในสถานบริการสุขภาพของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 1/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: ปัณณธร ชัชวรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์กรภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกวิทยาลัยพยาบาลสังกัดพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เขตภาคใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราบาปเกี่ยวกับการรับบริการให้คำปรึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อการผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อการผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: ดลฤดี เพชรขว้าง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009


สาขาวิชา

  181
  123
  94
  151
  133
  137


ล้างค่า