แสดง:

เรียงตาม:

ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: สมัยพร อาขาล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล

ผู้แต่งหนังสือ: เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WX150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์

ผู้แต่งหนังสือ: อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงใจ พรหมพยัคฆ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ตำบลมือกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของสาธารณสุข เขต 6 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของสาธารณสุข เขต 6

ผู้แต่งหนังสือ: โศรตรีย์ แพน้อย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ปัจจัยทำนายความเครียดจากงานและวิธีการจัดการความเครียดต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยทางจิตสังคมและความตั้งใจเลิกยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยทางจิตสังคมและความตั้งใจเลิกยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: วันเพ็ญ อำนาจกิติกร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ประเมินผลผู้รเียนกับการสอนแบบบูรณาการ 0/5
หนังสือมาใหม่

ประเมินผลผู้รเียนกับการสอนแบบบูรณาการ

ผู้แต่งหนังสือ: สุณี วงศ์คงคาเทพ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9747002461
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1028.35
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ประสิทธิผลโครงการจิตอาสาต่อการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/5
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลโครงการจิตอาสาต่อการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: รวมพร มินานนท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ประสิทธิผลของโปรแกรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลของโปรแกรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: อุษนันท์ อินทมาศน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - QV20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดมนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอผู้ป่วยอายุกรรมชาย โรงพยาบาลสระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาแนวโน้มและพัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาแนวโน้มและพัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: อัศนี วันชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1028
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชาการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยต่อภาวะสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่
ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดการปรับความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อความคิดอัตโนมัติทางลบและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวช 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดการปรับความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อความคิดอัตโนมัติทางลบและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วัชนี หัตถพนม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแก่ผู้ป่วยติดสุราเพื่อป้องกันการติดซ้ำ 0/1
หนังสือมาใหม่
ประสบการณ์ของพยาบาลชุมชนในการจัดการ การดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = The Experiences of community health nurses in care management for hypertensive older adults 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสบการณ์ของพยาบาลชุมชนในการจัดการ การดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = The Experiences of community health nurses in care management for hypertensive older adults

ผู้แต่งหนังสือ: ปุลวิชช์ ทองแตง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ประสบการณ์ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสบการณ์ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

ผู้แต่งหนังสือ: โรชินี อุปรา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WL355
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: ธิดารัตน์ คณึงเพียร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตชนบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตชนบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: พยาม การดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ประสบการณ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสบการณ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: มาลี คำคง, และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพตามความคาดหวังกับความเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพตามความคาดหวังกับความเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: สมศรี ทาทาน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

นโยบายทันตสาธารณสุขไทย : เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ 0/1
หนังสือมาใหม่

นโยบายทันตสาธารณสุขไทย : เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ

ผู้แต่งหนังสือ: วีระศักดิ์ พุทธาศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786111100884
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WU20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

นวัตกรรมหุ่นช่วยฝึกใส่สายให้อาหารทางสายยาง 0/1
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรมหุ่นช่วยฝึกใส่สายให้อาหารทางสายยาง

ผู้แต่งหนังสือ: กิตติพร เนาว์สุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011


สาขาวิชา

  194
  134
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า