แสดง:

เรียงตาม:

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานในสถานบริการสุขภาพของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 1/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: ปัณณธร ชัชวรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์กรภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกวิทยาลัยพยาบาลสังกัดพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เขตภาคใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราบาปเกี่ยวกับการรับบริการให้คำปรึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อการผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อการผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: ดลฤดี เพชรขว้าง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: สมัยพร อาขาล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล

ผู้แต่งหนังสือ: เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WX150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์

ผู้แต่งหนังสือ: อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงใจ พรหมพยัคฆ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ตำบลมือกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของสาธารณสุข เขต 6 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของสาธารณสุข เขต 6

ผู้แต่งหนังสือ: โศรตรีย์ แพน้อย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ปัจจัยทำนายความเครียดจากงานและวิธีการจัดการความเครียดต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยทางจิตสังคมและความตั้งใจเลิกยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยทางจิตสังคมและความตั้งใจเลิกยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: วันเพ็ญ อำนาจกิติกร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ประเมินผลผู้รเียนกับการสอนแบบบูรณาการ 0/5
หนังสือมาใหม่

ประเมินผลผู้รเียนกับการสอนแบบบูรณาการ

ผู้แต่งหนังสือ: สุณี วงศ์คงคาเทพ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9747002461
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1028.35
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ประสิทธิผลโครงการจิตอาสาต่อการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/5
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลโครงการจิตอาสาต่อการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: รวมพร มินานนท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ประสิทธิผลของโปรแกรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลของโปรแกรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: อุษนันท์ อินทมาศน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP. QV20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ประสิทธิผลของโปรมแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลของโปรมแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP. WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดมนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอผู้ป่วยอายุกรรมชาย โรงพยาบาลสระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาแนวโน้มและพัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาแนวโน้มและพัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: อัศนี วันชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1028
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชาการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยต่อภาวะสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่
ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดการปรับความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อความคิดอัตโนมัติทางลบและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวช 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดการปรับความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อความคิดอัตโนมัติทางลบและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วัชนี หัตถพนม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า